Codeforces Round #404 (Div.2) E. Anton and Permutation

解法

平方分割 + 2次元BITで解いた.[0...m] x [0...n] で二次元.m は n / sqrt(n).
l[i] から r[i] の間に完全に含まれているブロックは BIT 上で計算し,端っこの部分は生で持っている配列を使って計算する.
bit.sum(lb, a, rb, b) とすると lb から rb - 1 までのブロックにおける [a..b) の数を求められる.

計算量は O(Q * (sqrt(N) + log^2(N))).

ソースコード

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

using ll = long long;

template <typename T>
class fenwick_tree2d {
public:
  fenwick_tree2d(int h, int w)
    : H(h), W(w), dat(H, std::vector<T>(W))
  {}

  void add(int i, int j, T value) {
    for(; i < H; i |= i + 1) {
      int jj = j;
      for(; jj < W; jj |= jj + 1) {
        dat[i][jj] += value;
      }
    }
  }

  // [0..i] x [0..j]
  T sum(int i, int j) const {
    T res = 0;
    for(; i >= 0; i = (i & (i + 1)) - 1) {
      int jj = j;
      for(; jj >= 0; jj = (jj & (jj + 1)) - 1) {
        res += dat[i][jj];
      }
    }
    return res;
  }

  // [i1...i2) x [j1...j2)
  T sum(int i1, int j1, int i2, int j2) const {
    return sum(i2 - 1, j2 - 1) - sum(i1 - 1, j2 - 1) - sum(i2 - 1, j1 - 1) + sum(i1 - 1, j1 - 1);
  }

private:
  int const H, W;
  std::vector<std::vector<T>> dat;
};

int main() {
  int n, q;
  cin >> n >> q;
  vector<int> l(q), r(q);
  for(int i = 0; i < q; ++i) {
    cin >> l[i] >> r[i];
    l[i]--; r[i]--;
    if(l[i] > r[i]) {
      swap(l[i], r[i]);
    }
  }

  vector<int> a(n);
  for(int i = 0; i < n; ++i) {
    a[i] = i;
  }
  int const B = sqrt(n) + 1;
  fenwick_tree2d<int> bit(n / B + 1, n);
  for(int i = 0; i < n; ++i) {
    bit.add(i / B, i, 1);
  }

  ll inv = 0;
  for(int i = 0; i < q; ++i) {
    if(l[i] != r[i]) {
      int lb = l[i] / B, rb = r[i] / B;
      if(lb + 1 < rb) {
        int l_lt = bit.sum(lb + 1, 0, rb, a[l[i]]);
        int l_gt = bit.sum(lb + 1, a[l[i]] + 1, rb, n);
        int r_lt = bit.sum(lb + 1, 0, rb, a[r[i]]);
        int r_gt = bit.sum(lb + 1, a[r[i]] + 1, rb, n);
        inv += l_gt - l_lt + r_lt - r_gt;
      }
      if(lb == rb) {
        for(int j = l[i] + 1; j < r[i]; ++j) {
          inv += (a[l[i]] < a[j] ? 1 : -1) + (a[r[i]] < a[j] ? -1 : 1);
        }
      } else {
        for(int j = l[i] + 1; j < (lb + 1) * B; ++j) {
          inv += (a[l[i]] < a[j] ? 1 : -1) + (a[r[i]] < a[j] ? -1 : 1);
        }
        for(int j = rb * B; j < r[i]; ++j) {
          inv += (a[l[i]] < a[j] ? 1 : -1) + (a[r[i]] < a[j] ? -1 : 1);
        }
      }
      inv += (a[l[i]] < a[r[i]] ? 1 : -1);

      bit.add(l[i] / B, a[l[i]], -1);
      bit.add(r[i] / B, a[r[i]], -1);
      swap(a[l[i]], a[r[i]]);
      bit.add(l[i] / B, a[l[i]], 1);
      bit.add(r[i] / B, a[r[i]], 1);
    }
    cout << inv << endl;
  }
}

感想

メモリもTLEも怖すぎる.